การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. บริษัท อาปิโกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ GoTrec โดยมีเงื่อนไขกำหนดเวลาตามที่ได้ระบุในแต่ละผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่วันที่ซื้อโดยลูกค้าต้องเก็บบัตรรับประกันไว้เป็นหลักฐาน โดยสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่นี่

2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้า ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น

3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

3.1. การรับประกันนั้น ต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อ บาร์โค้ด สินค้า มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข

3.2. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองเช่น แบตเตอรี่ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น สายไฟ, ตัวยึด, หรืออุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ซึ่งไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน

3.3. ความเสียหายอันเกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ความเสียหายดังกล่าวข้างต้นนี้อยู่นอกเหนือจากการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

3.4. หากพบมีการดัดแปลงสินค้า หรือ บาร์โค้ดที่ติดกับสินค้า หลุดหายไป ให้ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการรับประกันสินค้า หาก ท่านนำผลิตภัณฑ์ไปเข้ารับบริการซ่อมที่อื่น นอกหนือจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือดัดแปลงต่อเติมด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

โดยลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้า ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขข้างต้นได้

รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

HOTLINE : 098-880-6818

หากคุณกด

" ต่อไป "

จะถือว่าคุณยอมรับเขื่อนไขข้างต้นทั้งหมด

รายละเอียดสินค้า

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง)
ชื่อสินค้า *
  • ชื่อสินค้า
  • A1 Lite
  • A1 Pro
  • A1 Night
  • Power Pack 54
  • Power Pack 138
  • TPMS
Field is required!
บาร์โค้ด *
Field is required!

รายละเอียดลูกค้า

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง)
ชื่อ *
Field is required!
นามสกุล *
Field is required!
วันเดือนปี เกิด *
Field is required!
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Field is required!
ที่อยู่
Field is required!
  • เลือกประเทศที่ท่านอาศัย
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
อีเมล์
Field is required!
ช่องทางการซื้อสินค้า / ชื่อตัวแทนจำหน่าย *
Field is required!